ITU Aktuell 06-2023

Dobrý den, vítejte u postcastu Institutu Trivium United v červnu 2023.

Dnešní téma zní: “Pokud se nedomáháte svých práv, žádná nemáte!”.

“Institute Trivium United”, který se zrodil ze svobodné vůle pomáhat lidstvu bez rozdílu a ve své mezinárodní činnosti předcházet a zmírňovat lidské utrpení všude a vždy. Usilujeme o ochranu života a zdraví a o respektování lidské důstojnosti.

V souladu s právní maximou: “Kdo se nedomáhá svých práv, nemá žádná”, vyzývá “Institute Trivium United” tzv. státy, aby dodržovaly platné smlouvy o lidských právech a chránily “osobu” každého člověka, který se označuje za živou lidskou bytost. “Institute Trivium United” podporuje vzájemné porozumění, přátelství, spolupráci a trvalý mír mezi všemi národy Země.

Lidská práva jsou morálně založená individuální práva na svobodu a autonomii, na která má každá lidská bytost stejný nárok už jen proto, že je člověkem. Jsou univerzální (vztahují se na všechny lidi na celém světě), jsou nezcizitelná (nelze se jich vzdát) a jsou nedělitelná (lze je realizovat pouze v jejich celistvosti). Zahrnují občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva. Téměř všechny státy světa dnes ratifikovaly mezinárodní úmluvy o lidských právech a výslovně je uvedly ve svých tzv. ústavách, čímž se zavázaly k jejich zaručení jako vymahatelných práv.

Člověk musí znát Ženevskou úmluvu z 12. srpna 1949, protože upravuje přechod mezinárodního humanitárního práva na přirozené právo, tj. práva daná Bohem. Dokud člověk nezná obsah této dohody, zůstává v roli ” nechráněné osoby”, a je tedy otrokem systému. Každá lidská bytost musí vědět, že tzv. státy se zavázaly tuto dohodu chránit a za všech okolností ji dodržovat a její dodržování vymáhat. Pouze člověk, který zná závazek “států” a ví, jak se chránit, může této ochrany také požívat.

Zde se můžeme jen opakovat: Kdo se nedomáhá svých práv, nemá žádná!

Přirozené právo má přednost před mezinárodním humanitárním právem a mezinárodními smlouvami a mezinárodní “právo” má vždy přednost před vnitrostátním “právem”, a proto musí být uplatňováno přednostně. Prostřednictvím Ženevské úmluvy se člověk může distancovat od tzv. internace, pokud si duchovně uvědomí, že není “osobou”, ale duchovně-morální bytostí. “Systémové státy” jsou v této ochranné dohodě povinny chránit lidskou bytost. Každá jednotlivá lidská bytost si musí být vědoma, že nucenou internaci nařizují “soukromé státní správy”, které jsou všechny členy OSN. Podle článku 73 Charty OSN mají státy OSN v současné době stále status Spojených států, protože vývojová fáze posvátného mandátu sebeurčení národů ještě nebyla ukončena. A dokud tento posvátný mandát není dokončen, jsou neidentifikované národy drženy jako otroci. Čím více lidí se veřejně identifikuje jako “chráněné osoby”, tím větší je šance, že posvátné poslání sebeurčení národů bude co nejrychleji dokončeno.

V této souvislosti bychom rádi zmínili také rezoluci OSN 53/144 z roku 1998. Zde byly poprvé vytvořeny mezinárodní standardy ochrany obránců lidských práv. Vyzývá státy k ochraně obránců lidských práv a jejich činnosti a specifikuje základní lidská práva pro jejich konkrétní situaci. Rezoluce rovněž vymezuje, kdo má být považován za obránce lidských práv: nejen profesionální obránci lidských práv, ale i příslušníci jiných profesí, jako jsou novináři, právníci, a také dobrovolníci a všichni ti, kteří se věnují činnosti v oblasti lidských práv, i když jen příležitostně. Dále tato rezoluce stanoví, že státy jsou povinny chránit “chráněné osoby” a obránce lidských práv před státními i nestátními aktéry (jako jsou korporace a/nebo fundamentalistické skupiny), zejména před svévolným jednáním, zajistit trvalou právní jistotu a řešit příslušné otázky úřední odpovědnosti.

Článek 1 rezoluce OSN 53/144:
Každý má právo, individuálně a v a ve společenství s ostatními na ochranu a užívání na lidská práva a základní svobody na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. a realizaci lidských práv a základních svobod na úrovni členských států. a pracovat na dosažení tohoto cíle.

Zdravím vás jako člověka!

Chraňte se jako lidská bytost a požadujte svá “lidská práva”,
protože pokud se svých práv nedožadujete, žádná nemáte!

Do té doby.
Přeji vám krásný den a dávejte na sebe pozor.
Na viděnou brzy.

________________________________

Staň se členem

Veröffentlicht am
Kategorisiert in News